Terms & Conditions

Artikel 1 Definities Lumotronic®:                                  
Lumotronic® BVBA met zetel te 3700 TONGEREN, Prinsenweg 9 Bus 7, en met ondernemingsnummer 0451.412.264.   

Factuur:                                           
De Factuur van Lumotronic®, bevattende (1) de bijzondere voorwaarden die een precieze beschrijving bevatten van het Lumotronic® Artikel en de prijs, en (2) de Algemene Voorwaarden Webshop die online zichtbaar zijn als bijlage en er integraal deel van uitmaken.   

Bestelbon:                                       
De Bestelbon van Lumotronic®, bevattende (1) de bijzondere voorwaarden die een precieze beschrijving bevatten van het Artikel en de prijs, en (2) de Algemene Voorwaarden Webshop die online zichtbaar zijn als bijlage en er integraal deel van uitmaken.   

Artikelen:                                         
Diverse types Ledverlichting, LED drivers, Profielen en elektrische componenten.   

Lumotronic® Diensten:                 
Alle Diensten geleverd aan de Klant door Lumotronic®   

Klant:                                              

De particulier, onderneming, groothandel, installateur, industrie.   

Digitale Inhoud:                             
Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.   

Dag:                                                 
Kalenderdag   

Werkdag:                                         

De dagen van maandag tot en met vrijdag. Desgevallende dagen niet in het weekend, of op algemeen erkende feestdagen.   

Bedenktijd:                                      
De termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.   

Algemene Voorwaarden
 Webshop:                                        
Deze algemene voorwaarden die een onlosmakelijk onderdeel vormen van de Webshop en van toepassing zijn voor zover de bijzondere voorwaarden geen andersluidende bepalingen zijn voorzien.   

Overeenkomst op afstand             

De overeenkomst die tot stand komt tussen Lumotronic® en de Klant aangaande de Artikelen, via een gesloten georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, ingevolgde de digitale bevestiging door de Klant aan Lumotronic®   

Lumotronic® Retourformulier:     
Modelformulier voor de herroeping van een Artikel   

Lumotronic® Schadeformulier:    Modelformulier voor vaststelling van schade bij een Artikel   

Artikel 2 Toepassingsgebied
 

§ 1. Deze Algemene Voorwaarden Webshop zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van elke Factuur gemaakt door Lumotronic® aan een Klant, en op elke Overeenkomst op afstand gesloten tussen Lumotronic® en een Klant. 

§ 2. Door het enkele feit van het aanvaarden van de Factuur van Lumotronic® erkent de Klant kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden Webshop en deze te hebben aanvaard. 

§ 3. De Klant erkent dat de toepassing van zijn eventuele eigen bijzondere en/of algemene voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten en dat de bijzondere voorwaarden van Lumotronic® zoals vermeld in de Factuur en de Algemene Voorwaarden Webshop steeds voorrang hebben op de eventuele bijzondere en/of algemene voorwaarden van de Klant.  

 Artikel 3 Het Aanbod 

§ 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

§ 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Artikelen en of Lumotronic® diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Lumotronic® gebruik maakt van afbeeldingen zijn dit de waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.   

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst
 

§ 1. Tenzij Lumotronic® uitdrukkelijk anders aangegeven heeft, is  haar Bestelbon vrijblijvend en niet-bindend. 

§ 2. Voor Artikelen wordt op vraag van de Klant een Factuur opgemaakt waarna, de Klant via een digitaal platform de aansluitende bevestiging geeft van deze Factuur aan Lumotronic®, en de Overeenkomst op afstand tot stand komt. De Overeenkomst op afstand is pas geldig als de Klant het openstaande bedrag van de Factuur heeft overgemaakt aan Lumotronic® 

§ 3. De Factuur bevat een duidelijke omschrijving van de aangeboden Artikelen. De beschrijving is voldoende voor een goede beoordeling van de Factuur door de Klant. De Webshop bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk weet wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de Factuur zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: − de prijs; − de eventuele kosten van aflevering; − de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen waarvoor nodig zijn; − het al dan niet van toepassing zijn van een Herroepingsrecht; − de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst; − de termijn voor aanvaarding van de Factuur, met dien verstande dat bij gebreke aan andersluidend beding een 14 kalenderdagen geldig is; 

§ 4.Indien de Klant beroep wenst te doen op zijn Herroepingsrecht dient het Lumotronic® Retourformulier worden bezorgd aan Lumotronic®   

Artikel 5 Prijzen 

§ 1. Tenzij Lumotronic® schriftelijk anders aangegeven heeft, zijn de door Lumotronic® opgegeven prijzen uitgedrukt in euro (exclusief verpakkings-en verzendingskosten) en exclusief btw. 

§ 2. Gedurende de geldigheidsduur van de Factuur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens: − Prijswijzigingen als gevolg van verandering van BTW tarieven; − De levering van Artikelen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Lumotronic® geen invloed heeft; − De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde Artikelen, of die duidelijk voor een specifieke Klant bestemd zijn;  − Elke aanbieding van een Artikel geldt slechts tot uitputting van voorraad, tevens met betrekking tot tussentijdse stockverkoop; − Lumotronic® kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Artikel. Indien een Artikel niet meer voorradig is zal dit digitaal op de webshop te zien zijn. Waarbij er wel nog een bestelling kan geplaatst worden. Maar de overeenkomstige levertijden op de webshop niet geldig zijn. Hierbij heeft de Klant de mogelijkheid om de bestelling al dan niet te annuleren.                                                     

Artikel 6 Uitvoering - Levering
 

§ 1. Lumotronic® zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de Overeenkomst. 

§ 2. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk drie (3) werkdagen na het tot stand komen van de Overeenkomst bericht van Lumotronic® 

§ 3. De opgegeven Lumotronic® levertijden zijn te beschouwen als normale termijnen. Overschrijding van deze levertijd geeft de Klant nimmer recht op vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of door derden geleden, of annulering van het order, of verandering van de betaalvoorwaarden, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van Lumotronic® - Levering zal plaats vinden na de ontvangst volledige betaling. - Van zodra Lumotronic®  de betaling hebben ontvangen ontvangt de Klant een e-mail inclusief een track ID, een pakketnummer en een link welke toelaat om de bestelde Artikelen te volgen. 

§ 4. In België worden de Artikelen over het algemeen binnen één (2) werkdagen geleverd. De betaling van de Factuur voor 14u is voldaan. De koerierdienst levert van maandag tot vrijdag tijdens de normale werkuren. 

§ 5. Indien de eerste leveringsmogelijkheid mislukt, kan de Klant de levering wijzigen § 6. Alle bijkomende kosten bij levering onderhevig aan lid 

§ 6. wegens “desgevallend extra opslag, extra pogingen” zijn voor de Klant. 

§ 7. Lumotronic® draagt er zorg voor dat de Artikelen voldoen aan de Overeenkomst en de in de Bestelbon vermelde specificaties. 

§ 8. Indien blijkt dat de door de Klant bestelde Artikelen beschadigd zijn, dient deze Lumotronic® hiervan in kennis te stellen.   

§ 9. Beschadigde Artikelen dienen binnen de veertien (14) dagen aan Lumotronic® geretourneerd te worden, mits invullen van Lumotronic® schadeformulier. - Het terugsturen van de beschadigde Artikelen zal gebeuren volgens via de koerierdienst welke aangesteld is door Lumotronic® naar Lumotronic®  per adres Prinsenweg 9 bus 7 te 3700 Tongeren is voor de rekening van Lumotronic® 

§ 10. Na het verstrijken van de onder lid § 9 van dit artikel genoemde termijnen wordt de Klant geacht de geleverde artikelen en de gerelateerde factuur te hebben aanvaard. 

§ 11. Lumotronic® kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou ontstaan nadat de Artikelen door de Klant of door een derde wijzigingen ondergaan hebben. 

§ 12. Indien de verzending en de levering definitief onmogelijk wordt gemaakt door een oorzaak buiten de wil / schuld van Lumotronic®, waaronder overmacht, dan wordt de overeenkomst door de enkele schriftelijke kennisgeving van de oorzaak met terugwerkende kracht opgezegd en heeft de Klant recht op terugbetaling, binnen de 14 werkdagen, van al het reeds betaalde bedrag.   

Artikel 7 Kosten - Levering 

§ 1. De Webshop is onderhevig aan transport en inpakkosten binnen België, Nederland, Frankrijk, Duitsland voor een artikel. Hierbij wordt een kost van minimum vijftien (15) incl btw aangerekend. Onderhevig aan de grootte (l x b x h) in cm en het gewicht van de Artikelen 

§ 2. Leveringen binnen en buiten Europa komt zijn onderhevig aan een toeslag. Hierbij kunnen de levertermijnen overschreden worden door een douanebehandeling en/of levering op eilanden. § 3. Iniden de eerste leveringsmogelijkheid mislukt, kan de Klant een wijziging uitvoeren.. § 4. Alle bijkomende kosten bij levering onderhevig aan lid 

§ 3 wegens “desgevallend extra opslag, extra pogingen” zijn voor de Klant.   

Artikel 8 Facturering en betaling
 

§ 1. Behoudens het recht op de Overeenkomst kan Lumotronic® pas overgaan tot levering als de betaling van de Factuur is voldaan. 

§ 2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lumotronic®  te melden. 

§ 3. Bij gebreke aan betaling door de Klant van een verschuldigd bedrag binnen de voorziene vervaltermijn, heeft Lumotronic® van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht om de eventuele prijsschommelingen m.b.t. bestelde Artikelen door te rekenen. 

§ 4. Ingeval een factuur onjuist zou zijn, dient Lumotronic® binnen de acht (8) kalenderdagen in kennis gesteld te zijn. Na deze termijn zullen de Factuur en Overeenkomst zonder meer als aanvaard worden beschouwd. 

§ 5. Lumotronic® behoud het recht om met volledige voorafbetaling te werken om de zekerheid te bieden aan  Overeenkomst op afstand. 

§ 6. De plaats van uitvoering van iedere betalingsverbintenis van de Klant aan Lumotronic® is op de zetel van Lumotronic®. 

§ 7 Digitale facturen, in welke vorm dan ook, worden beschouwd als een originele factuur en hebben dezelfde rechtsgeldigheid en waarde als de niet-digitale versies.   

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 

§ 1.Alle Artikelen die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst blijven de uitsluitende eigendom van Lumotronic® totdat alle bedragen die uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd zijn, inclusief de eventueel in geval vanlaattijdige betaling verschuldigde forfaitaire schadevergoeding, moratoire interesten en kosten, integraal betaald zijn. 

§ 2. Lumotronic® mag alle bestelde Artikelen achterhouden totdat de Klant het openstaande bedrag aan Lumotronic® (hoofdsom,interesten, schadevergoeding, kosten, …) uit welken hoofde ook (inbegrepen andere Overeenkomsten)heeft voldaan.   

Artikel 10 
Herroepingsrecht bij bestelde Artikelen 

§ 1. De Klant dient bij de inontvangstname van de artikelen te controleren of deze overeenstemmen met de bestelling c.q. de opdracht. 

§ 2. Indien blijkt dat de artikelen door de Klant foutief besteld zijn, mag de Klant beroepdoen op zijn herroepingsrecht. Alleen worden de Artikelen enkel aangenomen wanneer dit de standaard voorraad Artikelen betreft. 

§ 3. Foutief bestelde artikelen dienen binnen de veertien (14) dagen na levering geretourneerd worden. - Voorafgaand dient de Klant een ingevuld  Lumotronic®  retourformulier te bezorgen. - Na het verstrijken van de onder lid § 3 van dit artikel genoemde termijnen wordt de Klant geacht de geleverde artikelen en de gerelateerde factuur te hebben aanvaard. 

§ 4. De kosten voor het terugsturen van foutief bestelde artikelen naar Lumotronic® gelegen op de Prinsenweg 9 Bus 7 te 3700 Tongeren is voor de rekening van de Klant. 

§ 5. Enkel onbeschadigde artikelen in de orginele verpakking kunnen worden terug genomen.   

Artikel 11 
Herroepingsrecht bij bestelde Dienstverlening 

§ 1. De Klant dient bij de inontvangstname van de Bestelbon te controleren of de te leveren dienst overeenstemt met de bestelling c.q. de opdracht. 

§ 2. Indien blijkt dat de dienstverlening door de Klant foutief besteld zijn, mag de Klant beroep doen op zijn herroepingsrecht. 

§ 3. Indien blijkt dat de Klant een foutieve Dienstverlening bestelde, dient de Klant binnen (1) werkdag  vooralleer de Dienstverlening begint, Lumotronic® in kennis te stellen. - Na het verstrijken van de onder lid § 3 van dit artikel genoemde termijnen wordt de Klant geacht de geleverde dienstverlening en de gerelateerde factuur te hebben aanvaard.   

Artikel 12 Verplichtingen van de Klant tijdens herroeppingstijd 

§ 1. De Klant dient in de herroepingstijd zorgvuldig om te gaan met de Artikelen en verpakking. De Klant dient de Artikelen slechts uit te pakken of gebruiken in die mate die nodig is om de aard, de kermerken en de werking van het Artikel vast te stellen. Het uitgangspunt is hierbij dat de Klant het Artikel slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

§ 2. De Klant is enkel aansprakelijk voor waardevermindering van het Artikel het directe gevolg is van een manier van omgaan met het Artikel die verder gaat dan toegestaan onder lid § 1.   

Artikel 13 Verplichtingen van Lumotronic® bij herroepping 

§ 1. Lumotronic® zal de klant informeren over de terugbetaling binnen de veertien (14) werkdagen. Na ontvangst van de retourzending van de Artikelen. 

§ 2. Lumotronic®  gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant gebruikt heeft.   

Artikel 13 RMA (Return Material Authorisation) Procedure
 

§ 1. Om een snelle en goede afhandeling van retourzendingen te bewerkstelligen, hanteert Lumotronic® een RMA (“Return Merchandise Authorisation”) procedure. 

§ 2. Lumotronic® RMA procedure is een onderdeel van Lumotronic® kwaliteitsverbeteringsprogramma dat zich richt op de kwaliteit van Lumotronic® serviceverlening alsmede op een efficiënte afhandeling van retourzendingen. Dit houdt in dat: 

§ 3. Lumotronic® regels hanteert met betrekking tot het aanmelden en verzenden van reparatie en/of defecte en/of beschadigde Artikelen. - Bij schade dient Lumotronic® binnen veertien (14) dagen in kennis gesteld te worden. - De Klant dient te zorgen voor een degelijke, beschermende verpakking die goed afgesloten is. - De Klant mag in geen enkel geval zelf herstellingen uitvoeren. - De Klant dient een Lumotronic® schadeformulier mee te sturen met het Artikel. - De Klant dient duidelijk het retouradres te vermelden.         

Artikel 14 Garantie
 

§ 1. Lumotronic® biedt de fabrieksgarantie variabel per toestel/per producent gaande van zes (2) jaar tot tien (10) jaar. Deze garantietermijn is online steeds zichtbaar per artikel. 

§ 2. Lumotronic® fabrieksgarantie geldt enkel voor elektronische producten welke worden verdeeld. 

§ 3. Lumotronic® biedt ook de Europese consumenten garantie van 2jaar.   

Artikel 15 Reparatie
 

§ 1. De Klant dient bij de inontvangstname van de Artikelen te controleren of deze overeenstemmen met de bestelling c.q. de opdracht. 

§ 2. Bij mogelijke reparatie van de Artikelen, dient de Klant hierbij Lumotronic® in kennis te stellen. 

§ 3. Beschadigde artikelen dienen binnen de veertien (14) dagen aan Lumotronic® geretourneerd te worden, mits invullen van Lumotronic® schadeformulier. 

§ 4 Lumotronic® biedt de Klant de mogelijkheid om het beschadigde Artikel zelf binnen te brengen op Prinsenweg 9 bus 7 te B-3700 Tongeren tijdens de kantooruren. Of het Artikel te laten ophalen door de koerrierdienst aangesteld door Lumotronic®. 

§ 5. Lumotronic® zal bij de ontvankelijkst van het beschadigde artikel onderzoeken wat de reden/oorzaak van de beschadiging is. 

§ 6. Een kleine herstelling duurt gemiddeld vijf (5) werkdagen onder voorbehoud van de onderdelen in stock. Complexe herstellingen duren langer. 

§ 7. Lumotronic® zal de Klant steeds informeren over de status van een herstelling. - Lumotronic® zal in samenspraak met de Klant een nieuwe leverdatum afspreken. 

§ 8. Als u als Kant garantie claimt, dient u altijd een bewijs van garantie mee te sturen. We bieden een Europese minimum-garantie van 2 jaren op de verkochte Artikelen. Een bewijs van garantie bestaat uit een document waarop wordt vermeld: - Waar het toestel is aangekocht; - Wanneer het toestel is aangekocht; - Voor welk bedrag het toestel is aangekocht; - Welk toestel is aangekocht (artikel- en serie nummer); Bij achteraf claimen van garantie kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. 

§ 9. Schade veroorzaakt door vallen, stoten, zand, water, chemicaliën, elektrische ontladingen, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling of opslag, etc. kunnen niet onder garantie worden gerepareerd. U ontvangt hiervoor een prijsopgave. 

§ 10. Indien het Artikel total loss is, kan worden besloten om niet tot reparatie over te gaan. 

§ 11. Bij alle aangeboden reparaties (behoudens garantie en/of DOA (“Death On Arrival”)) wordt € 35.00 exclusief BTW (dit is inclusief verzendkosten) onderzoekskosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor Artikelen die onder de garantie vallen en waar na onderzoek geen defect en/of DOA te constateren was. 

§ 12. Reparatieprijzen Artikelen buiten de garantie periode: - Voor een reparatie aan een toestel buiten de garantietermijn krijgt u vooraf een prijsopgave. Er wordt wel een minimumbedrag aangehouden: als een reparatie minder dan € 35,00 exclusief BTW (dit is inclusief verzendkosten) bedraagt, dan wordt deze uitgevoerd, kost het meer, dan krijgt u een prijsopgave. U kunt natuurlijk bij het ter reparatie aanbieden van een Artikel ook zelf een minimumbedrag opgeven waaronder wij zonder bericht mogen repareren. - Indien u akkoord gaat met de prijsopgave, worden de kosten zoals opgegeven in rekening gebracht. - Indien u niet akkoord gaat met de prijsopgave, sturen wij uw toestel ongerepareerd retour en worden alleen onderzoekskosten € 35,00 exclusief BTW (dit is inclusief verzendkosten) berekend.   

Artikel 16 Klachtenregeling 

§ 1. Lumotronic® beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachten procedure en behandeld de klacht overeenkomstig de klachtenprocedure. 

§ 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Lumotronic® 

§ 3. De ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) werkdagen gerekend vanaf de datum van de in kennisstelling. Indien de klacht een langere tijd vergt om deze te behandelen zal de Klant binnen de (14) werkdagen een duidelijke datum worden afgesproken om uitvoerig antwoord te verwachten. 

§ 4.  De Klant dient Lumotronic® vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.                       

Artikel 17 Duur – Beëindiging Wanprestatie
 

§ 1. Een Overeenkomst wordt, behoudens andersluidend schriftelijk beding, gesloten voor een bepaalde duur, die ingaat op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst, en eindigt na levering van het Artikel/de Diensten. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op meerdere Artikelen, eindigt de Overeenkomst na levering van het laatste Artikel. 

§ 2. De Overeenkomst kan tussentijds niet worden beëindigd en/of opgezegd. De Klant verbindt zich ertoe, indien hij door uitzonderlijke omstandigheden (die geen absolute overmacht uitmaken) genoodzaakt zou zijn om de Overeenkomst te annuleren, dient de Klant aan Lumotronic® de annulatie-vergoedingen te betalen zoals bepaald in artikel 15. 

§ 3. Indien een partij (Lumotronic® of de Klant) één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt én in gebreke blijft na hiervoor door de andere partij te zijn aangemaand met een – de concrete omstandigheden indachtig – redelijke termijn om te remediëren, of indien een partij onder voorlopig bewind wordt geplaatst, in staat van faillissement of onvermogen geraakt of indien beslag wordt gelegd op voor de Overeenkomst relevante roerende en/of onroerende zaken van een partij, is de andere partij gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd het recht van de andere partij om binnen de perken van de Overeenkomst schadevergoeding te vorderen voor de door haar door die ontbinding of door de gebeurtenissen die daartoe aanleiding gaven, geleden schade. 

§ 4. De aansprakelijkheid van Lumotronic® is steeds beperkt tot het vergoeden van voorzienbare, direct materiele schade van de Klant, met uitsluiting van alle toegevoegde diensten, indirecte of immateriële schade waaronder, zonder limitatief te zijn, gederfde winst, verlies van Klanten of contracten en bijkomende kosten begrepen worden. Iedere door Lumotronic® verschuldigde schadevergoeding zal beperkt zijn tot beloop van maximaal het bedrag dat Lumotronic® aan de Klant gefactureerd heeft of contractueel gefactureerd zou mogen hebben voor de Artikelen die aanleiding gaven tot de schade van de Klant. 

§ 5. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan iedere verdere aanspraak op schadevergoeding van welke aard dan ook ten laste. 

§ 6. Lumotronic® kan niet als producent van de Artikelen worden beschouwd.   

Artikel 18 Deelbaarheid 

§ 1. De eventuele gehele of gedeeltelijke nietigheid, ongeldigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules van de Overeenkomst, laat de geldigheid, uitvoerbaarheid en afdwingbaarheid van de overige clausules of het overige gedeelte onverlet. De Partijen verbinden zich ertoe om de betreffende clausule te vervangen door een geldige, uitvoerbare en afdwingbare clausule die zoveel als mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de Partijen benadert. 

§ 2. De annulatie-vergoeding bedraagt 15% van de Totale aankoopbedrag inclusief vervoerskosten.   

Artikel 19 Privacy van de klant 

§ 1. De persoonsgegevens van de Klant worden verzameld en verwerkt in een beschermde database en enkel gebruikt door Lumotronoc® In het kader van opvolging van bestellingen voor doeleinden van klantenbeheer en orderbeheer, en om de Klant te informeren over de Artikel en op de hoogte te houden van wijzigingen in het aanbod van Lumotronic®. Daarenboven mogen de persoonsgegevens van de Klant niet worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Lumotronic® verbonden zijn; deze vennootschappen mogen de gegeven niet verwerken voor commerciëledoeleinden (direct marketing) ten aanzien van de Klant. 

§ 2. De gegevens van de Klant zullen 5 jaar bewaard worden 

§ 3. De Klant heeft het recht om kosteloos te verkrijgen: bevestiging dat de gegevens die op hem betrekking hebben, worden verwerkt, informatie over het doeleinde van de verwerking, de categorieën van verwerkte gegevens en de categorieën ontvangers, verstrekking in begrijpelijke vorm van de verwerkte gegevens, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens. De klant heeft tevens het recht om de persoonsgegevens die verwerkt worden te laten verbeteren of verwijderen. 

§ 4. De Klant heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de voorgenomen verwerking van de hembetreffende persoonsgegevens voor direct marketing. 

§ 5. Bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (1000 BRUSSEL, Waterloolaan 115) wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. Indien de Klant bijkomende inlichtingen wenst over de wijze waarop ERA persoonsgegevens verwerkt, kan hij/zij dit register raadplegen.               

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegd gerecht 

§ 1. Alle Overeenkomsten tussen Lumotronic® en de Klant (inbegrepen haar totstandkoming, uitlegging, uitvoering, beëindiging en (postcontractuele) gevolgen) zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. 

§ 2. In geval een geschil tussen Lumotronic® en de Klant voor een gerecht gebracht wordt, zal dit geschil, met uitsluiting van enig ander forum, gebracht worden voor de rechtbanken te 3700 Tongeren(inhoudende het vredegerecht te Tongeren, de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren en de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Tongeren). Deze regel geldt behoudens toepassing van de specifieke exclusieve bevoegdheden voor bepaalde afdelingen binnen het arrondissement Limburg/ Tongeren, en behoudens geschillen tussen Lumotronic® en de Klant die een consument is, waarvoor de bevoegde rechtbank deze is van de woonplaats van de verweerder consument. 
    

Stay in touch!

Privacy & Terms

  • 2018 Lumotronic

Contact

Prinsenweg 9 bus 7
3700 TONGEREN