Verkoopsvoorwaarden

Identificatie van de verkoper :  

Lumotronic BV, maatschappelijke zetel Prinsenweg 9 bus 7 - 3700 TONGEREN

E-mail : sales@lumotronic.eu
Ondernemingsnummer : BE0451.412.264.   
Tel. : +32 12 23.10.31
Fax. : +32 12 23.41.18
Bankrekeningnummer : BE35 4538 2082 8137

Artikel 1 - Kennisgeving algemene voorwaarden :    

Bij overeenkomst/offerte/bestelling/opdrachtbevestiging verklaart de klant uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de algemene verkoopsvoorwaarden en de inhoud ervan integraal en zonder voorbehoud te aanvaarden ook al zouden ze strijdig zijn met zijn eigen algemene voorwaarden. 
Op alle overeenkomsten/offertes/bestellingen/opdrachtbevestigingen tussen Lumotronic en de klant gelden dan ook enkel en alleen de algemene voorwaarden van Lumotronic.

Lumotronic behoudt zich het recht om de algemene verkoopsvoorwaarden op ieder moment te wijzigen zonder de klant persoonlijk op de hoogte te brengen.
Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. 

Het is aan de klant om onze verkoopsvoorwaarden regelmatig te controleren of er zich wijzigingen hebben voorgedaan.
De klant kan dan ook in geen enkel geval aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding. 

Artikel 2 - Prijzen : 

De prijzen die vermeld zijn in de prijslijst(en) of op de webshop zijn geldig op het ogenblik van bestelling.
Lumotronic behoudt zich het recht voor op elk ogenblik haar aanbod en prijslijsten te wijzigen.
Lumotronic kan bestellingen weigeren wanneer de prijs of specificaties van het artikel foutief zouden zijn ingeval van menselijke, technische fout of overmacht.

Indien de klant na zijn lopende bestelling wijzigingen wenst aan te brengen, zullen deze wijzigingen enkel en alleen worden doorgevoerd indien Lumotronic hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat en de klant aanvaard dat alle prijsaanpassingen/kosten die de wijzigingen met zich meebrengen integraal aan hem gefactureerd zullen worden.

Artikel 3 - Betaling en facturatie : 

Onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting en op de vervaldag aangeduid op onze factuur.
Het is Lumotronic toegestaan deelleveringen uit te voeren en deze afzonderlijk aan de klant te factureren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
De niet op de aangeduide vervaldag betaalde facturen worden automatisch en zonder dat hiervoor een aanmaning is vereist, verhoogd met een intrest van 2% per maand en dit vanaf factuurdatum. 
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is de klant eveneens gehouden een schadevergoeding te betalen wegens wanbetaling, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, onafgezien van de intrestvergoeding hierboven.
De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Lumotronic behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle goederen, eveneens het recht de nog openstaande orders niet te leveren of te annuleren zolang de klant per niet integraal aan al zijn verplichtingen tegenover de verkoper heeft voldaan.
In geval de klant de aan ons toebehorende goederen zelf verwerkt of doorverkoopt, draagt hij ons ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze verkoop.
Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

Voor online bestellingen werkt Lumotronic samen met Mollie betalingssysteem :

- Bancontact / Mistercash
- Bankoverschrijving (in dit geval worden de door U bestelde producten pas gereserveerd na ontvangst van Uw betaling).
- Creditcard
- iDEAL     
- Sofort Banking
Online bestellingen worden enkel en alleen verstuurd na ontvangst van betaling. 

Artikel 4 - Levering en verzendingskosten : 

Alle goederen worden verzonden op risico van de klant.
Indien de goederen bij ontvangst beschadigd zijn dient de klant binnen de 24 uur contact op te nemen met Lumotronic.
Vertraging in leveringen kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling of schadeclaim.

Verzendkosten voor leveringen binnen Benelux :
  -  Bestelbedrag boven 300€ exclusief BTW zijn de kosten van de verzending gratis, tenzij anders schriftelijk vermeld.
  -  Bestelbedrag beneden 300€ exclusief BTW - pakket met gewicht tot 32 kg (maximale afmetingen 200x80x60cm) : wordt standaard 15€ verzendingskosten aangerekend, tenzij
     anders schriftelijk vermeld.
  -  Voor levering van 2,5 en 3 meter profielen wordt er altijd een verzendkost van 37€ (België) en 47€ (Nederland) aangerekend ongeacht de bestelhoeveelheid.
  -  Express leveringen zijn steeds ten laste van de klant.

Verzendkosten voor leveringen buiten Benelux :
  - Hier gelden andere tarieven, deze staan vermeld op de offerte/orderbevestiging of bij betaling in webshop.

Artikel 5 - Leveringstermijn :

De opgegeven leveringstermijnen zijn enkel ter inlichting verstrekt en zijn dan ook op geen enkele wijze bindend. Overschrijding van deze levertijd geeft de klant geen enkel recht op vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of door derden geleden, of annulering van het order, of verandering van de betaalvoorwaarden. 

Artikel 6 - Eigendomsrecht :

Lumotronic blijft eigenaar van de verkochte en geleverde goederen zolang de betaling van de goederen niet volledig ontvangen is. Eventuele interesten en schadevergoedingen inbegrepen.

Artikel 7 - Herroepingsrecht :

Indien blijkt dat de artikelen door de klant foutief besteld werden, worden deze alleen teruggenomen wanneer dit standaard voorraad artikelen betreft. 
Maatwerk of artikelen speciaal besteld op vraag van de klant kunnen in geen enkel geval geretourneerd worden.

Foutief bestelde standaard artikelen dienen binnen de veertien (14) dagen na levering geretourneerd te worden. 
De kosten en de verantwoordelijkheid voor het terugsturen van foutief bestelde artikelen naar Lumotronic gelegen op de Prinsenweg 9 bus 7 te 3700 Tongeren is voor de rekening van de klant.

Terugbetaling van foutief bestelde artikelen betreft enkel prijs van de bestelde goederen -10%, de verzendingskosten om de bestelling te leveren worden niet terugbetaald.
Het retourformulier kan U aanvragen op sales@lumotronic.eu.
Na het verstrijken van het genoemde termijn wordt de klant geacht de geleverde artikelen en de gerelateerde factuur te hebben aanvaard. 
Enkel onbeschadigde, ongebruikte standaard artikelen in de originele verpakking kunnen worden teruggenomen.

Artikel 8 - Klachten :

Iedere klacht dient schriftelijk en ten laatste 8 dagen volgend op de ontvangst der goederen ingediend te worden.
Na dit termijn worden de bestelling verondersteld te zijn goedgekeurd. Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op, Lumotronic heeft een onderzoekrecht naar de klacht.

Wij hanteren een “carry-in” fabrieksgarantie, dit betekend dat de klant de defecte goederen voor zijn eigen rekening dient terug te sturen. Defecten worden enkel terug aanvaard indien ze vergezeld zijn van een RMA nummer. Lumotronic kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor installatie- en/of andere kosten voortvloeiend uit eventuele herstellingen of vervangingen of van welke aard ook.

Artikel 9 - Samples :

Het ter beschikking stellen van samples, modellen, voorbeelden, enz... geschieden altijd bij wijze van “aanduiding”. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen hiervan afwijken. Alle samples die verstuurd worden, worden eerst gefactureerd en wanneer ze binnen het termijn in hun originele staat en verpakking teruggestuurd worden gecrediteerd.
De verzendkosten zijn altijd ten laste van de klant en zullen niet gecrediteerd worden.

Artikel 10 - Garantie :

De garantieperiode is standaard 2 jaar op de verlichtingstoestellen en drivers tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Op batterijen is geen garantie van toepassing.

Garantie vervalt bij : schade/defecten als gevolg van foutief gebruik, artikel niet meer in de originele staat, waterschade, oxidatie, val, slijtage, slecht onderhoud of gebruikt in strijd met de voorschriften van de fabrikant.

Artikel 11 - Privacy :

Wij behandelen Uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze nooit doorgeven aan derden.
U kan Uw gegevens die Lumotronic bewaard op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen.
Elke aanvraag, wijziging of schrapping kunt u doorgeven via sales@lumotronic.eu of schriftelijk via Lumotronic - Prinsenweg 9 bus 7 - 3700 Tongeren.
Meest actuele versie van de Privacy & Cookie Policy kan u steeds terugvinden op onze website www.lumotronic.eu.

Artikel 12 - Toepasselijk Recht :

Ingeval van betwisting in verband met geldigheid, interpretatie, uitvoering van de overeenkomst zijn enkel en alleen de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd waar de maatschappelijk zetel van de verkoper gevestigd is.
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. 

 

 

Blijf op de hoogte!

Privacy & Voorwaarden

  • Lumotronic

Contact

Prinsenweg 9 bus 7
3700 TONGEREN
BE 0451.412.264